Terug

Autisme

klinische behandeling voor kinderen 8 tot en met 12 jaar met een autismespectrumstoornis en ernstige gedragsproblemen/kinderpsychiatrische problematiek

Doelgroep

 

Kinderen van 8 tot 14 jaar met een diagnose in het autistisch spectrum gecombineerd met psychiatische problemen / (ernstige) gedragsstoornis

Setting

Klinisch (20 behandelplaatsen)

Leeftijdscategorie

 

8 tot 14 jaar

Indicatiecriteria

Indicaties:

 • kinderen waarvan de leeftijd bij opname ligt tussen de 8 en 14 jaar;
 • kinderen met een TIQ > 80;
 • kinderen met problematiek/een stoornis in het autistisch spectrum (ASS);
 • kinderen die op bepaalde momenten zulk destructief gedrag vertonen, dat zij beperkende maatregelen nodig hebben;
 • kinderen met of zonder OTS of gezagsbeëindigende maatregel;
 • er is sprake van een vastgelopen ontwikkeling in minimaal twee van de drie milieus (wonen, school/werken en vrije tijd), waarbij het perspectief bestaat dat door middel van opname hierin verandering kan worden gebracht.
 • Ambulante, deeltijd en/of klinische behandeling in de regio zijn niet toereikend gebleken;
 • de ernst van de problemen overschrijdt de draagkracht van het gezin.

Contra-indicaties

Opname kan niet plaatsvinden bij:

 • kinderen met een IQ < 80;
 • kinderen die baat hebben bij een reguliere klinische behandeling;
 • kinderen met een strafrechtelijke maatregel;
 • kinderen waarbij verslavingsproblematiek op de voorgrond staat;
 • kinderen die afhankelijk zijn van rolstoelgebruik;
 • onvoldoende instem­ming van de betreffende jongere (≥12 jaar) en onvoldoende overeenstemming met de ou­ders over een realistische doel­stelling ten aanzien van de behan­deling. Als er veel verzet is bij een jongere (≥12 jaar) kan niet tot behandeling worden overge­gaan;
 • comorbiditeit in de zin van drugs- en alcoholmisbruik/
  afhankelijkheid of psychotische stoornissen;
 • voortdurende behoefte aan 1-op-1 begeleiding, zonder vooruitzicht op verbetering;
 • somatische problematiek die verpleegkundige aanwezigheid vereist;
 • kinderen die onderwijs willen volgen na het tweede jaar V(S)O kunnen dit ten tijde van de opname alleen extern volgen.

De behandeling

 

 

Opnameduur

 

Drie tot zes maanden

Doelstelling behandeling

Vanuit multidisciplinaire samenwerking en in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers:

Hoofddoel is het herstel van het functioneren van het kind in drie milieus.

 • Stimulering van de ontwikkeling van het kind;
 • Hervatten scholing;
 • Vermindering van rigiditeit bij het kind
 • Vermindering van de comorbiditeit bij het kind
 • Herstel van het evenwicht in de verhouding tussen draaglast en draagkracht binnen het gezin, waarin het kind wordt opgevoed.
 • Onderzoeken perspectief op lange termijn qua wonen, scholing en vrije tijd voor het kind en samen met ouders plan maken hoe zij dit perspectief kunnen bereiken;
 • Organiseren van voldoende ambulante hulp zodat klinische opname niet meer nodig is.

Methodiek

 • Operante model ABC methode (Skinner)
 • Boxwerk (gebaseerd op gedragstherapeutische aanpak en geweldloos verzet)
 • PRT (Koegel & Koegel)
 • NVR (geweldloos verzet);
 • gefaseerde behandeling in een groep met specifieke ontwikkeldoelen voor het kind, zowel op school als in de behandelgroep.

Modules

 • Behandelfase van drie maanden waarin het kind vooral gestabiliseerd wordt qua gedrag en waar wordt geïnventariseerd hoe het kind zich weer kan gaan ontwikkelen in het gezin, op school en qua vrijetijdsbesteding. Hierbij worden ouders intensief betrokken.
 • Behandelfase van drie maanden om kennis over te dragen aan ouders.
 • Een extra behandelfase van drie maanden kan worden ingezet als het kind en de ouders goed profiteren van extra tijd om het lange termijndoel te halen.

Vervolgbehandelingen

Kinderen worden ambulant begeleid vanuit de Jeugdzorg in samenwerking met ggz om weer voor langere tijd thuis te kunnen wonen.

Samenstelling team

 

Betrokken disciplines zorg en onderwijs

Pedagogisch medewerkers/sociotherapeuten, afdelingscoördinator, gedragswetenschapper, psychiater en systeemtherapeut. Daarnaast kan de groep gebruik maken van de diverse vaktherapeuten van Yulius en Horizon. Leerkrachten, Intern begeleiders, schoolleider cluster IV school, Schreudercollege, locatie Bergse Bos Rotterdam

Frequentie multidisciplinair overleg

In het wekelijkse multidisciplinaire overleg worden de lopende zaken besproken rond de kinderen met de betrokken disciplines.

Aanwezigheid ouders/cliënt

bij overleg

 

 

Ouders worden uitgenodigd om bij de evaluaties van de behandeling te zijn. Eens in de zes weken worden de voortgang en het behandelplan besproken met ouders en teamleden. Ouders vormen een belangrijke schakel in de behandeling, samenwerken waar mogelijk is voor ons belangrijk. Eén keer per maand worden ouders uitgenodigd voor een ouderavond. Deze ouderavonden worden georganiseerd om informatie uit te wisselen tussen behandelteam en ouders, contact te versterken tussen ervaringsdeskundigen (ouders van patiënten/cliënten) en voor ouders/verzorgers om kennis over de op te doen.

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Intern:

via de reguliere aanmeldroute van Yulius en Horizon (aanmeldingsformulier Yulius te downloaden via www.yulius.nl/autisme).

Extern:

Yulius Aanmelding & informatie

Of

Horizon

t.a.v. de intercedent Sharena Veldhuizen

Mozartlaan 150

3055 KM  Rotterdam

Financiering

 

 

Wetgeving

 

Jeugdwet

WGBO