Terug

Autisme

Klinische behandeling voor jongeren 12 tot 21 jaar met een autismespectrumstoornis die gestagneerd zijn in hun ontwikkeling op meerdere levensgebieden

Doelgroep

 

Jongeren met een autismespectrumstoornis in de leeftijd van

14 t/m 21 jaar met een normaal intelligentieniveau

Setting

28 bedden

Leeftijdscategorie

 

14 t/m 21 jaar

Indicatiecriteria

Cliënt moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Diagnose autismespectrumstoornis
 • Gemiddelde intelligentie (IQ>80);
 • Ambulante en (dag) klinische behandelmogelijkheden in de regio zijn niet toereikend gebleken; de ernst van de problemen overschrijdt de draagkracht van het gezinssysteem. Psychiatrische behandeling is aangewezen.
 • Er is sprake van een vastgelopen ontwikkeling waarbij het perspectief bestaat dat hierin door middel van klinische behandeling verandering kan worden gebracht.
 • Instemming van de betreffende jongere en overeenstemming met de ouders over een realistische doelstelling ten aanzien van de behandeling, is een voorwaarde.

Contra-indicaties

Opname kan niet plaatsvinden:

 • bij ernstige fysieke of zintuiglijke handicaps, evenals ernstige agressie, acting out en impulsiviteit;
 • bij comorbiditeit in de zin van ernstige gedragsstoornissen of psychotische stoornissen;
 • als er veel verzet is bij de jongere.

De behandeling

 

 

Opnameduur

 

Maximaal 10 maanden

Doelstelling behandeling

Het weer vlottrekken van een vastgelopen ontwikkeling is de belangrijkste doelstelling van de opname.

Methodiek

Behandeling vindt plaats volgens de principes van TEACCH, Rutter en Kok. De trainingen worden ondersteund door sociotherapie, coachgesprekken, groepsgesprekken, door farmacotherapie en door verschillende vaktherapieën, zoals: muziektherapie, psychomotorische therapie en creatief beeldende therapie. Ook bestaat de mogelijkheid tot het volgen van arbeidstraining. Hierin worden concrete arbeidsvaardigheden getraind. Ouderbegeleiding is een expliciet onderdeel van de behandeling. Deelnemen aan onderwijs in de regio of binnen Yulius behoort tot de mogelijkheden mits het de behandeling niet schaadt.  

Het behandelteam bespreekt regelmatig de vorderingen in een behandelplanbespreking en bekijkt daarbij of de behandeldoelen moeten worden bijgesteld.

Modules

o.a. Vrijetijdstraining, zelfredzaamheidtraining, sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie.

Vervolgbehandelingen

 • Poliklinisch
 • Begeleid/beschermd Wonen
 • Workhome

Samenstelling team

 

Aantal fte

33 fte

Betrokken disciplines

Sociotherapeuten, psychiater, (GZ)-psycholoog, vaktherapeuten, arbeidstraining, maatschappelijk werk, teamleider, activiteitenleider.

Frequentie multidisciplinair overleg cliëntgebonden

 1. Elke ochtend werkoverleg
 2. 1 x per maand cliëntbespreking
 3. Na 1 maand en daarna elke 3 maanden een behandelplanbespreking. De 2e, 4e zijn uitgebreide besprekingen, de 1e en 3e zijn minder uitgebreide besprekingen.
 4. 1 x per maand intakeoverleg
 5. Er  zijn ook afstemmingsoverleggen  tussen BC en schoolpedagoog, en  tussen BC en vaktherapeuten.

Aanwezige disciplines bij multidisciplinair overleg

 1. behandelcoördinator, teamleider, sociotherapeuten en psychiater (1 keer per week)
 2. Behandelcoördinator, teamleider, sociotherapeuten,
 3. 2e en 4e bespreking: behandelcoördinator,teamleider, sociotherapeut, vaktherapeut, maatschappelijk werk, ouders/cliënt. 1e en 3e bespreking: behandelcoördinator, sociotherapeuten, teamleider.    
 4. behandelcoördinatoren, psychiaters  

Aanwezigheid ouders/cliënt

bij overleg

 

Er vinden regelmatig aparte oudergesprekken plaats en gesprekken met cliënt. Cliënt en ouders zijn ook aanwezig bij de behandelplanbespreking.

Onderwijs en arbeid

 

Afspraken met onderwijs

Cluster IV onderwijs Yulius of reguliere school in de regio

Arbeidstraining/-toeleiding

Intern aanwezig: horecatraining, fietsenwerkplaats en repro-afdeling.

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Aanmeldingsformulier te downloaden via  www.yulius.nl/autisme.

 

Na invulling per post naar:

    Yulius Aanmelding en Informatie

    Postbus 211

    2990 AE Barendrecht  

Maximale toegangstijd

2 maanden tot een half jaar (kan sterk wisselen)

Financiering

 

Wetgeving

 

Jeugdwet (18-)  & Zorgverzekeringswet (ZVW) (18+)