Terug

Autisme

Klinische behandeling kinderen 9 tot en met 14 jaar met een autismespectrumstoornis bij wie sprake is van een stagnerende ontwikkeling op meerdere levensterreinen en waarbij de verhouding draagkracht-draaglast van ouders ernstig verstoord is

Doelgroep

 

 

 

Kinderen van 9 t/m 14 jaar met een autismespectrumstoornis bij wie sprake is van een stagnerende ontwikkeling op meerdere levensterreinen en waarbij de verhouding draagkracht-draaglast van ouders ernstig verstoord is.

Setting

Klinisch, Boerhaavelaan 2 Barendrecht

Aantal plekken

7 -8 behandelplaatsen

Leeftijdscategorie

 

9 t/m 14 jaar. Voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar bieden wij in eerste instantie een ambulant aanbod, maar indien dit ontoereikend blijkt, kan een opname alsnog tot de mogelijkheden behoren.

Indicatiecriteria

 • Diagnose of het vermoeden van een autismespectrumstoornis
 • Totaal IQ> 80, waarbij het verbale IQ> 85 moet zijn, gezien het sterk verbaal ingestelde behandelklimaat
 • Er zijn problemen thuis en/of op school en/of in contact met leeftijdgenoten
 • Er is voldoende draagkracht bij ouders om actief te participeren in de behandeling
 • Kindproblematiek staat op de voorgrond en eerdere ambulante behandeling is niet toereikend gebleken

Contra-indicaties

 • Drugs- en of alcoholmisbruik
 • Ongecontroleerde agressie of ernstige gedragsproblemen waardoor functioneren in een groep niet goed mogelijk is;
 • Bij acute psychiatrische problematiek (zoals dreigende suïcidaliteit, acute psychose, manie)

De behandeling

 

 

Opnameduur

 

De behandelduur is variabel, met een maximale behandelduur van 9 maanden.

Doelstelling behandeling

De behandeling op Phoenix richt zich op kind, ouder(s), en gezinssysteem met als doel dat het kind met autisme na de opname weer zo goed mogelijk thuis kan wonen met zo min mogelijk hulp.

Voorafgaand aan opname worden samen met kind en ouders/ gezinssysteem de behandeldoelen vastgesteld. Ouders zullen frequent (minimaal 1x per week) op de behandelgroep aanwezig zijn om samen met hun kind op praktische wijze aan de slag te gaan met de behandeldoelen. Zij worden daarbij  gecoacht door  sociotherapeuten. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van gedragsmatige behandelinterventies om vaardigheden eigen te maken. De groep en de thuissituatie worden daarbij gebruikt als oefensetting. Op deze wijze wordt getracht de omgeving zo te optimaliseren, dat geleerde vaardigheden thuis  toegepast kunnen worden.

De systeemtherapeut werkt met ouders samen rondom hun individuele- en systeemproblematiek.

In incidentele gevallen kan (diagnostisch) onderzoek en behandeling van ouder(s) plaats vinden, indien er vermoedens zijn van psychiatrische problematiek bij (één van de) ouders.

 

Methodiek

In de groepsbehandeling is aandacht voor de individuele behandeldoelen van het kind. In het groepsklimaat zijn de sleutelbegrippen: structuur, voorspelbaarheid en ontwikkelingsgerichtheid.
De behandeling van het kind richt zich op het stimuleren van de sociale, communicatieve en emotionele ontwikkeling. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de behandelprincipes van Pivotal Response Treatment, oplossingsgericht werken en competentievergrotende methodiek.

Bovendien zijn er individuele therapieën en trainingen op indicatie zoals psychomotore therapie, sociale vaardigheidstraining, training psychoseksuele vaardigheden  en zelfstandigheidstraining.

Voor het verbeteren van de interactiepatronen in het gezin wordt gebruikt gemaakt van gezins psychomotore therapie en de methodiek van de werkdoeltraining, waarbij de groep en de thuissituatie worden gebruikt als oefensetting om een betere generalisatie van het geleerde te bewerkstelligen.

 

Vervolgbehandelingen

De klinische behandeling werkt toe naar thuisplaatsing.

Indien tijdens de behandeling blijkt dat terugkeer naar huis niet mogelijk is, zal in samenspraak met ouders en verwijzer advies gegeven worden voor mogelijke vervolgplek. De verwijzer is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het vervolgtraject.

 

Samenstelling team

 

 

Betrokken disciplines

Behandelteam:

 • Sociotherapeuten
 • Kinder- en jeugdpsychiater
 • GZ-psycholoog
 • Systeemtherapeut
 • Psychomotorische therapeut

 

Ondersteunende disciplines:

 • Nachtwakers
 • Leefgroepassistent

Frequentie multidisciplinair overleg

In het wekelijkse multidisciplinaire overleg worden de lopende zaken van alle patiënten besproken. Daarnaast is er elke drie tot zes maanden een zorgevaluatie, waarin uitgebreid stil gestaan wordt bij de behandeldoelen door het multidisciplinaire team en ouders.

Aanwezigheid ouders/cliënt

bij overleg

 

 

Voor de zorgevaluatie (1x per 3-6 maanden) worden ouders en verwijzer uitgenodigd. De terugkoppeling aan het kind/ jongere wordt op een later moment gedaan door de ouders tezamen met een sociotherapeut.

Onderwijs

 

 

Kinderen/ jongeren volgen in eerste instantie onderwijs op de school waarop zij voorafgaand aan opname al zaten. In incidentele gevallen zal het kind/ jongere onderwijs op een onderwijslocatie van Yulius volgen. Dit is altijd op tijdelijke basis gedurende de behandeling.

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Een verwijzer of medewerker van het wijkteam kan aanmelden bij de afdeling Aanmelding & Informatie.  Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00- 17.00 uur via telefoonnummer: 088 405 1111.

Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • de aanmeldbrief is ondertekend door een arts of GZ-psycholoog
 • er is een duidelijke omschrijving van de actuele
  problematiek en eventuele behandeling
 • er is een beschrijving van de hulpverleningsvoorgeschiedenis
 • er is een helder omschreven hulpvraag
 • de toegezonden ggz-formulieren zijn volledig ingevuld
  geretourneerd
 • reeds beschikbare informatie (zoals verslagen van kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek inclusief DSM IV classificatie), persoonlijkheidsonderzoek, psychologisch onderzoek (IQ), ortho-didactisch onderzoek etc.) wordt bijgevoegd.

Bij voorkeur:

 • is er een DSM IV – classificatie
 • is er een IQ-bepaling gedaan