Terug

Autisme

Groepsbehandeling 2 dagdelen per week voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een autismespectrumstoornis die vastlopen in hun ontwikkeling op meerdere levensgebieden

 

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Kinderen met een autismespectrumstoornis bij wie sprake is van een stagnerende ontwikkeling op meerdere levensterreinen.

Behandelvorm

Deeltijdbehandeling en ambulant thuis

Groepsgrootte

De groep bestaat uit 7 kinderen en hun gezinssysteem

Leeftijdscategorie

Basisschool leeftijd 6 t/m 12 jaar

Indicatiecriteria

 • Er is sprake van een autismespectrumstoornis;
 • Totaal IQ>80 waarbij het verbale IQ>85 moet zijn gezien het sterk verbaal ingestelde behandelklimaat;
 • Er zijn problemen thuis en/ of op school en/ of in het contact met leeftijdsgenoten;
 • Ambulante poliklinische hulpverlening is ontoereikend gebleken;
 • Er is voldoende draagkracht bij ouders om actief te participeren in de behandeling.

Contra-indicaties

Deelname behandelgroep kan niet plaatsvinden:

 • Bij onvoldoende instemming van de betreffende cliënt/ ouders/ verzorgers over een realistische doelstelling ten aanzien van de behandeling;
 • Ongecontroleerde agressie of ernstige gedragsproblemen waardoor functioneren in een groep niet goed mogelijk is;
 • Bij acute psychiatrische problematiek zoals dreigende suïcidaliteit, acute psychose of manie.

De behandeling

 

Visie

In de behandeling gaan wij er vanuit dat er en samenhang is tussen de problemen vanuit het autisme van het kind en de interactiepatronen in het gezin. WE werken vanuit een systeemgerichte aanpak, waarbij individualiseren (behandeling afgestemd op dit kind & dit systeem) en aansluiten belangrijke kernbegrippen zijn.

Doel behandeling

 De behandeling richt zich op de specifieke hulpvragen van ouder(s) en kind. Centraal in de behandeling staat:

 • Zicht krijgen wat de beperkingen van het kind vanuit het autisme zijn;
 • Zicht krijgen op de interactiepatronen in het gezin;
 • Het weer op gang brengen van de ontwikkeling van het kind;
 • Ouders in hun kracht zetten zodat zij zich weer voldoende toegerust voelen hun kind te begeleiden/ ondersteunen.

Bij behandeldoelen voor het kind kan o.a. gedacht worden aan: het beter leren omgaan met autisme, meer zelfvertrouwen krijgen, beter leren omgaan met emoties, beter leren samenwerken, meer variatie in vrije tijdsbesteding, vrienden maken en houden.

Voorbeelden van behandeldoelen voor ouders zijn: herpakken van de regie, consequent blijven, verbeteren onderlinge afstemming ouders.

Methodiek

De behandelmethodiek is gericht op stimuleren van de ontwikkeling van het kind en het veranderen van interactiepatronen. Er wordt gewerkt met behulp van WerkDoelTrainingen met ouders en kind

Frequentie

 • Het kind volgt 2 dagdelen per week gedurende 3 uur groepsbehandeling.
 • Ouder en kind komen het eerste deel van de behandeling samen één “dagdeel” van 1,5 uur per week op de behandelgroep voor de duur van 3 maanden. Daarna vinden deze trainingssessies wekelijks plaats in de thuissituatie voor de duur van 5 maanden.

Apollo is gesloten rond Kerst & Oud en Nieuw en in de zomervakantie 3 weken. Tijdens de andere schoolvakanties gaat de behandeling op Apollo door.

Onderwijs

Het kind volgt onderwijs op de eigen school.

Samenstelling van het team

 

Betrokken disciplines

GZ-psycholoog,  sociotherapeuten, systeemtherapeut, kinder-en jeugdpsychiater  en vaktherapeut

Frequentie multidisciplinair overleg

Elke week

Hoofdbehandelaar

Teamleider

Jackeline Vlutters

Sandy Wolfs

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Yulius Aanmelding & Informatie 088 405 11 11

Maximale wachttijd

Actuele wachttijd is te vinden op de site van Yulius

Adres en contact

 

Locatie

Yulius

Adresgegevens

Boerhaavelaan 2, Barendrecht

Telefoonnummer

088- 405 18 11 

E-mail voor vragen

 DZAhechtingenautisme@yulius.nl