Terug

Autisme

Groepsbehandeling 2 dagdelen per week voor jongeren 6 tot 25 jaar met een autismespectrumstoornis die vastlopen in hun ontwikkeling

Doelgroep

 

Kinderen/jongeren/jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis of een vermoeden daarvan, bij wie er sprake is van een gestagneerde ontwikkeling.

Setting

Deeltijdbehandeling, gemiddeld 8 cliënten per groep,aantal dagdelen varieert per deeltijdgroep

Capaciteit:

Deeltijd Carnisselande Fundament
locatie Het Fundament in Capelle a/d IJssel

 • Doelgroep jongeren van 12-18 jaar met autisme
 • 2 dagdelen per week
 • 3 behandelgroepen gr. A, gr. B en gr. C

Deeltijdgroep Heer Bokel College locatie Heer Bokel College  in Rotterdam

 • Doelgroep jongeren met autisme  van 12-18 jaar die onderwijs volgen op het Heer Bokel College
 • 2 dagdelen per week
 • 7-8 jongeren per groep

Deeltijd Orion locatie Boerhaavelaan 2 Barendrecht

 • Doelgroep kinderen 6-12 jaar met autisme
 • 2 dagdelen per week
 • 2  behandelgroepen
 • 8 kinderen per groep

Deeltijd Structuurklas locatie Albeda College Stolkwijkstraat 8   Rotterdam

 • Doelgroep jongeren vanaf 18 jaar die een MBO-diploma willen behalen op ICT-gebied.
 • 2 dagdelen per week
 • 12 jongeren in de groep

Leeftijdscategorie

 

6 t/m 25 jaar

Indicatiecriteria

Cliënt moet voldoen aan de volgende criteria:

 • er is sprake van een autismespectrumstoornis of een (sterk) vermoeden hiervan;
 • totaal IQ> 80, waarbij het verbale IQ> 85 moet zijn, gezien het sterk verbaal ingestelde behandelklimaat;
 • er zijn problemen thuis en/of op school/werk en/of in het contact met leeftijdgenoten; 
 • problematiek van cliënt dient op de voorgrond te staan en ambulante hulpverlening is ontoereikend gebleken;
 • er is voldoende draagkracht in de thuissituatie om de cliënt te ondersteunen tijdens behandeling.

Contra-indicaties

Opname kan niet plaatsvinden:

 • bij onvoldoende instem­ming van de betreffende cliënt onvoldoende overeenstemming met ou­ders/verzorgers* over een realistische doel­stelling ten aanzien van de behan­deling.
 • bij drugs- en alcoholmisbruik;
 • bij acute psychiatrische problematiek zoals dreigende suïcidaliteit, acute psychose, manie en ongecontroleerde agressie of ernstige gedragsproblemen;

De behandeling

 

Opnameduur

 

Afhankelijk van de behandelvraag en het daarop afgestemde aantal dagdelen behandeling.

Doelstelling behandeling

 • kennis, inzicht en acceptatie van de autismespectrumstoornis voor cliënt en ouders/verzorgers*;
 • vergroten van het zelfvertrouwen;
 • verbeteren van de emotieregulatie;
 • het doorbreken van rigide denkpatronen; 
 • het verbeteren van communicatieve- en sociale vaardigheden;
 • vergroten van probleemoplossende vaardigheden;
 • aanleren van planning- en organisatievaardigheden*;
 • aanleren van praktische schoolse vaardigheden als huiswerk plannen en maken, samenwerken in groepen*;
 • invullen van vrije tijd en uitbreiden van sociale contacten;
 • ontwikkelen van zelfredzaamheidvaardigheden;
 • voorbereiding op de beroepsopleiding*

Methodiek

Het behandelproces wordt vormgegeven aan de hand van de competentievergrotende methodiek, waarin de dagelijkse vaardigheden, versterken van gewenst gedrag en empowerment in bejegening centraal staan.

Binnen de groepsbehandeling is aandacht voor de individuele behandeldoelen van de cliënt.
Sleutelbegrippen zijn: structuur, voorspelbaarheid, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid.

Afgestemd op de hulpvraag van de cliënt worden onderstaande modules geïndiceerd en aangeboden.

Modules

Aandacht gaat uit naar:

 • Het stimuleren van de sociale, communicatieve en emotionele ontwikkeling van de cliënt. Vermindering van gedragsproblemen, aanleren van vaardigheden op het gebied van de vrije tijd, zelfredzaamheid en zelfstandigheid, psycho-educatieve begeleiding aan de cliënt.
 • Therapieën en trainingen op indicatie: psychomotorische therapie, creatieve therapie, gedragstherapie,  psychotherapie, EMDR, emotieherkenning- en regulering, stop-denk-doe training, farmacotherapie, sociale vaardigheidstraining, training psychoseksuele vaardigheden, psycho-educatie, zelfstandigheidstraining, training emotieherkenning.
 • Psycho-educatie aan ouders (individueel en in groepsverband); oudertraining; ouderbegeleiding, systeemtherapie*.
 • werkbezoeken van ouders aan de groep*; huisbezoeken.
 • Bijeenkomsten voor broers en zussen en ”brussen-training”.

Vervolgbehandelingen

In afstemming op het wel of niet behalen van afgesproken behandeldoelen, kan worden aangemeld voor een meer of minder intensieve vorm van behandeling binnen Yulius Autisme.

Samenstelling team

 

Betrokken disciplines

Behandeling:

 • GZ-psycholoog
 • Kinder- en jeugdpsychiater
 • Jeugdarts/arts-assistent
 • Ouderbegeleider/systeemtherapeut
 • Sociotherapeuten
 • Vaktherapeuten

Frequentie multidisciplinair overleg

Wekelijks

Aanwezige disciplines bij multidisciplinair overleg

Alle bij de desbetreffende cliënt betrokken disciplines

Aanwezigheid ouders/cliënt

bij overleg

 

Ouders/verzorgers* en/of cliënt zijn aanwezig bij de evaluatie

Onderwijs

 

Afspraken met onderwijs

Cliënt kan onderwijs op eigen school blijven volgen of binnen Yulius (cluster 4 onderwijs) aangemeld worden.

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Aanmelding & Informatie  

Maximale toegangstijd

6 maanden

Financiering

 

Wetgeving

 

Jeugdwet*

*Afhankelijk van de leeftijd van de cliënt