Terug

Behandelaanbod

Gezinspsychiatrie

Specifiek aanbod

Doelgroep en hulpvraag

Binnen het zorgprogramma Gezinspsychiatrie kunnen multi-stress gezinnen terecht waarbij sprake is van psychiatrie bij 1 of meerdere gezinsleden. De gezinsdynamiek wordt bepaald door meerdere stressoren, soms al meerdere generaties, te denken valt aan communicatie- en relatieproblemen, scheidingsperikelen, emotionele problemen, trauma, verwaarlozing en problemen in de sociale context zoals isolement, werkeloosheid en schulden. Andere hulpverlening beklijft niet door vastzittende patronen, die losgemaakt dienen te worden om tot werkbare patronen komen, om tot gewenste veranderingen in de gezinsdynamiek te komen. Gezinspsychiatrie wordt aangevraagd als reguliere behandelingen (bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning of individuele behandeltrajecten voor ouders en/of kinderen) onvoldoende effect hebben gehad. We bieden specialistische gezinsdiagnostiek,- observatie en –behandeling aan gezinnen waarbij

 • Sprake is van uithuisplaatsing van kinderen in alle leeftijden, en er een herenigingsvraag is.
 • Sprake is van dreigende uithuisplaatsing en een vraag is voor een beoordeling op goed genoeg ouderschap
 • Sprake is van een vraag een vastlopend patroon werkbaar te maken
 • Door de gezinsdynamiek sprake is van onduidelijkheden in de probleem-beperkingsanalyse en ontwarring nodig is
 • Opvoed- en behandelvragen zijn, waar elders onvoldoende effect in is bereikt.

Behandeldoelen en resultaten

Yulius is expert op het gebied van behandeling van bovengenoemde complexe gezinsproblematiek. Met onze behandeling worden de volgende doelen bereikt:

 • Het terugdringen van het maatschappelijke risico van het antisociaal gedrag of het delictgedrag en de vermindering van de kosten die dit gedrag met zich mee brengt
 • Het vergroten van de veiligheid in het gezin
 • Het verminderen of leren omgaan met de psychiatrische problematiek
 • Het op gang brengen van de vastgelopen ontwikkeling bij de gezinsleden
 • Het vergroten van het welbevinden van het kind, de jongere of het gezin
 • Het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de jongere en zijn of haar (pleeg)gezin

Behandeling

Afhankelijk van de aard en intensiteit van de problematiek en de motivatie van het gezin bieden we verschillende vormen van behandeling. Zo bieden we poliklinische zorg waarbij gezinnen ambulant worden geholpen om hun netwerk zo te organiseren dat het gezin de eigen groeikansen vergroot. Bij gezinsdagbehandeling worden ouders weer in de hiërarchische positie ten opzichte van hun kinderen gezet. Gezinnen die intensievere hulp nodig hebben bieden we klinische gezinsopname om de gezinsontwikkeling weer op gang te krijgen. Gezinnen die door een onveilige situatie niet meer bij elkaar wonen kunnen op verzoek van gezinsvoogden worden behandeld voor- en beoordeeld op ‘goed genoeg ouderschap’. Naast poliklinische, dagklinische en klinische behandeling bieden we ook psychiatrische thuiszorg. Deze behandelingen worden op maat ingezet in een combinatie die het meest effectief is voor het specifieke gezin.