Terug

ADHD

Dagbehandeling in twee groepen, één gericht op kinderen vanaf 13 jaar en één groep jonger dan 13 jaar

 

De doelgroep

 

Omschrijving doelgroep

Binnen de deeltijdbehandeling begeleiden en behandelen we kinderen en jongeren tussen de  6 en 18 jaar met een intelligentieniveau van IQ 55 - 85. Naast de licht verstandelijke beperking is er altijd sprake van één of meerdere psychiatrische problemen, volgens de DSM- V classificatie. De kinderen en jongeren zijn ernstig vastgelopen op meerdere ontwikkelingsgebieden en in meerdere sociale settings, bijvoorbeeld thuis, op school en/of in de omgang met leeftijdsgenoten.  Specifiek voor deze deeltijdbehandeling betreft het kinderen en jongeren die een zeer beperkte of geen schoolgang kennen.

Behandelvorm

Deeltijdbehandeling en ambulant thuis en/of binnen onderwijs

Groepsgrootte

14 plekken over twee groepen

Leeftijdscategorie

 6 tot 21  jaar

Indicatiecriteria

 • Er is sprake van een licht verstandelijke beperking;
 • Intelligentieniveau van IQ  vanaf 55 tot 85
 • Er zijn forse problemen thuis en/ of op school en/ of in het contact met leeftijdsgenoten;
 • Er is geen sprake of beperkt sprake van onderwijs
 • Inzet en medewerking van ouders is nodig om het kind te steunen tijdens deze intensieve behandeling, maar ook om een veranderproces in de thuissituatie tot stand te brengen en te behouden.

Contra-indicaties

Deelname binnen de  behandelgroep kan niet plaatsvinden:

 • Bij onvoldoende instemming van de betreffende cliënt/ ouders/ verzorgers over een realistische doelstelling ten aanzien van de behandeling;
 • Bij acute psychiatrische problematiek zoals dreigende suïcidaliteit, acute psychose of manie;
 • Bij voorliggende verslavingsproblematiek.

De behandeling

 

Visie

In de behandeling gaan wij er vanuit dat er en samenhang is tussen de problemen vanuit de licht verstandelijke beperking en de psychiatrische problematiek  van het kind en de interactiepatronen in het gezin. We werken vanuit een systeemgerichte aanpak, waarbij individualiseren (behandeling afgestemd op dit kind & dit systeem) en aansluiten belangrijke kernbegrippen zijn.

Doel behandeling

De behandeling richt zich op de specifieke hulpvragen van ouder(s) en kind. Centraal in de behandeling staat:

 • zicht krijgen wat de beperkingen en mogelijkheden van het kind zijn;
 • zicht krijgen op de interactiepatronen binnen het gezin;
 • Het weer op gang brengen van de ontwikkeling van het kind en schoolgang hervatten;
 • Ouders in hun kracht zetten zodat zij zich weer voldoende toegerust voelen hun kind te begeleiden/ ondersteunen.

 

Binnen de behandeling van het kind  of de jongere zal de nadruk liggen op het versterken van de vaardigheden van het kind of de jongere. Doelen waaraan we werken:

 • Het aanleren en uitbreiden van sociale vaardigheden
 • Inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden en beperkingen
 • Het leren weerbaarder te worden tegenover de omgeving
 • Het leren herkennen van en omgaan met gevoelens
 • Inzicht krijgen in patronen die al langere tijd bestaan en hoe die te doorbreken
 • Inzicht krijgen in welke personen in de omgeving steunend en niet-steunend zijn en hoe daarmee om te gaan
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen

 

Voorbeelden van behandeldoelen voor ouders zijn: herpakken van de regie, consequent blijven, verbeteren onderlinge afstemming ouders.

Werkwijze

Binnen de dagbehandeling gaan we met de kinderen en jongeren aan het werk om de sociale, emotionele en gedragsmatige ontwikkeling en zodoende de cognitieve ontwikkeling van de cliënt te stimuleren. Wij werken vanuit de Competentie Vergrotende Methodiek en het Oplossingsgericht Werken. Trainingen en therapieën worden zowel groepsgewijs als individueel gegeven, afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt.

Trainingen die in groepsverband gegeven worden:

 • Sociale vaardigheidstraining
 • Leren over mezelf
 • Psychofysieke weerbaarheidstraining
 • Emotietraining
 • Wat zou je doen
 • Brain blocks
 •  

Therapieën die in groepsverband worden gegeven:

 • Schematherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Sociale netwerkkaarttherapie
 • Emotieregulatie therapie
 • Creatieve therapie
 • Cognitieve gedragstherapie

 

Therapieën die op individuele basis worden aangeboden:

 • Medicamenteuze behandeling  
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Systeemtherapie
 • Schematherapie
 • Speltherapie
 • EMDR
 • Voor ouders is er ouderbegeleiding

 

Frequentie

 • Het kind volgt 3  dagdelen per week gedurende 3 uur groepsbehandeling.
 • Jongeren volgen 4  dagdelen per week gedurende 3 uur groepsbehandeling.
 • Duur 6 maanden.

 

Solar  is gesloten rond Kerst & Oud en Nieuw en in de zomervakantie 3 weken. Tijdens de andere schoolvakanties gaat de behandeling op Solar door.

Onderwijs

Het kind volgt onderwijs op de eigen school.

Samenstelling van het team

 

Betrokken disciplines

GZ-psycholoog, psycholoog, sociotherapeuten, ouderbegeleiders, kinder- en jeugdpsychiater  en vaktherapeuten

Frequentie multidisciplinair overleg

Elke 2 weken

Coördinerend behandelaar

Teamleider

Charlotte Botermans

Sandy Wolfs

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Via Yulius Aanmelding & Informatie 088 40 51 111

Maximale wachttijd

Actuele wachttijd is te vinden op de site van Yulius

Spreekuur

Wanneer u meer vragen heeft over MFC De Paladijn kunt u bellen tijdens het spreekuur op 088 4051955. Het spreekuur is iedere dinsdag en vrijdag tussen 09.00 – 10.00 uur.

Adres en contact

 

Locatie

Yulius

Adresgegevens

Boerhaavelaan 2, Barendrecht

Telefoonnummer

088- 40 51 955

E-mail voor vragen

 msmfcdepaladijn@yulius.nl