Terug

Autisme

behandeling voor jongeren/jongvolwassenen 16 tot 23 jaar met een autismespectrumstoornis bij wie sprake is van gestagneerde ontwikkeling met name op het vlak van sociale vaardigheden en zelfmanagement

Doelgroep

 

jongeren/jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis bij wie er sprake is van een  gestagneerde ontwikkeling met name op het vlak van sociale vaardigheden en zelfmanagement.

Setting

Intensieve ambulante behandeling (IAG), gemiddeld 8 cliënten per groep, 2 dagdelen per week waarvan 1 dagdeel in de avonduren

Capaciteit:

IAG Steiger (Amazone 7)

 • Doelgroep jong volwassenen 16-23 jaar
 • Aantal dagdelen 2 per week
 • 1 behandelgroepen, 8-10 jongeren per groep

 

 

Leeftijdscategorie

 

16 t/m ±23 jaar

 

Indicatiecriteria

Cliënt moet voldoen aan de volgende criteria:

 • er is sprake van een;
 • totaal IQ> 80, waarbij het verbale IQ> 85 moet zijn, gezien het sterk verbaal ingestelde behandelklimaat;
 • er zijn met name problemen in de sociale contacten en op school of werk; 
 • problematiek van cliënt dient op de voorgrond te staan en laagintensieve ambulante hulpverlening is ontoereikend;
 • er is voldoende draagkracht in de thuissituatie om de cliënt te ondersteunen tijdens behandeling. Ouder(s) worden 1 dagdeel per week betrokken bij de behandeling

Contra-indicaties

Plaatsing kan niet plaatsvinden:

 • bij onvoldoende instem­ming van de betreffende cliënt onvoldoende overeenstemming met ou­ders/verzorgers* over een realistische doel­stelling ten aanzien van de behan­deling.
 • bij drugs- en alcoholmisbruik;
 • bij acute psychiatrische problematiek zoals dreigende suïcidaliteit, acute psychose, manie en ongecontroleerde agressie of ernstige gedragsproblemen;

De behandeling

 

 

Opnameduur

 

De behandelingduur is 14 weken

Doelstelling behandeling

 • het verbeteren van communicatieve- en sociale vaardigheden;
 • aanleren van planning- en organisatievaardigheden*;
 • aanleren van praktische schoolse vaardigheden als huiswerk plannen en maken, samenwerken in groepen*;
 • vergroten van het zelfvertrouwen;
 • kennis, inzicht en acceptatie van de autismespectrumstoornis voor cliënt en ouders/verzorgers*;
 • verbeteren van de emotieregulatie;
 • het doorbreken van rigide denkpatronen; 
 • vergroten van probleemoplossende vaardigheden;

Methodiek

Het behandelproces wordt vormgegeven aan de hand van de PEERS training, waarin de sociale vaardigheden op een wetenschappelijk bewezen methode worden aangeleerd en getraind, met als doel het vergroten van de sociale kring en het vergemakkelijken van dag dagelijkse sociale interacties. Daarnaast wordt de behandeling gericht op zelfmanagementvaardigheden die nodig zijn voor het succesvol behalen van studie/scholing.

Modules

 • PEERS-training
 • Zelfmanagementtraining

Vervolgbehandelingen

In afstemming op het wel of niet behalen van afgesproken behandeldoelen, kan de succesvolle behandeling worden overgedragen naar ketenpartners. In het geval van eventuele escalatie van problematiek kan worden aangemeld voor een intensiever behandeling binnen Yulius of bij ketenpartners

Samenstelling team

 

Betrokken disciplines

Behandeling:

 • GZ-psycholoog
 • Kinder- en jeugdpsychiater
 • Sociotherapeuten
 • Vaktherapeuten

Management:

 • Teamleider
 • Clustermanagement

Frequentie multidisciplinair overleg

3 keer per behandelperiode

Aanwezige disciplines bij multidisciplinair overleg

Alle bij de desbetreffende cliënt betrokken disciplines

Aanwezigheid ouders/cliënt

bij overleg

 

Ouders/verzorgers* en/of cliënt zijn aanwezig bij de evaluatie

Onderwijs

 

Afspraken met onderwijs

Cliënt kan onderwijs op eigen school blijven volgen of binnen

Aanmelding

 

Aanmeldroute

Aanmeldingsformulier te downloaden via  www.yulius.nl/autisme.

Na invulling per post naar:

    Yulius Aanmelding en Informatie
    Postbus 211
    2990 AE Barendrecht  

Maximale toegangstijd

2 tot 18 weken

Financiering

 

Wetgeving

 

Jeugdwet (18-)  & Zorgverzekeringswet (ZVW) (18+)