Terug

Autisme

Ambulante behandeling voor gezinnen met een (of meerdere) kind(eren) 6 tot en met 14 jaar met een autismespectrumstoornis waarbij sprake is van handelingsverlegenheid bij ouder(s) en waarbij de ontwikkeling van het kind dreigt te stagneren

Doelgroep

 

Gezinnen met een (of meerdere) kind(eren) met een autismespectrumstoornis waarbij sprake is van handelingsverlegenheid bij ouder(s) en waarbij de ontwikkeling van het kind dreigt te stagneren.

Setting

In de thuissituatie

Leeftijdscategorie

 

6 t/m 14 jaar

Indicatiecriteria

  • Er is sprake van een autismespectrumstoornis;
  • Ouders ervaren problemen thuis in de opvoeding van hun kind; 
  • Er is voldoende draagkracht bij ouders om actief te participeren in de behandeling;
  • Het kind met autisme heeft een gemiddelde intelligentie (TIQ> 80)

Contra-indicaties

  • Wanneer er sprake is van een crisissituatie of de problemen in het gezin al zo lang bestaan dat een meer intensieve vorm van hulpverlening nodig is;
  • Wanneer het “overbruggingszorg” betreft in afwachting van start behandeling deeltijd/ kliniek of om wachtlijsten elders te omzeilen;
  • Wanneer de veiligheid van een van de gezinsleden niet kan worden gegarandeerd;
  • Verslavingsproblematiek bij ouders/jongeren.

De behandeling

 

 

Visie

In de behandeling gaan wij er van uit dat er een duidelijk verband is tussen de beperkingen bij het kind vanuit het autisme en de interactiepatronen in het gezin. We werken vanuit een systeemgerichte aanpak, waarbij individualiseren (behandeling afgestemd op dit kind & dit systeem) en aansluiten belangrijke kernbegrippen zijn.

Doel behandeling

De behandeling richt zich op de specifieke hulpvragen van ouder(s) en kind (op gebied van opvoeding/ onderwijs/ sociale contacten en vrijetijdsbesteding). In algemene zin richt de behandeling zich op ouders in hun kracht zetten zodat zij zich voldoende toegerust voelen hun kind met autisme te begeleiden/ ondersteunen en leidt hun aanpak tot verbetering van het functioneren van het kind in het gezin.

 

Wanneer er sprake is van specifieke kinddoelen zal in samenspraak met ouders besproken worden waar de specifieke behandeling voor het kind kan plaats vinden (bijvoorbeeld bij de poli ASS)

Methodiek

De behandelmethodiek is gericht op het veranderen van interactiepatronen, waarbij gewerkt wordt met behulp van WerkDoelTrainingen met ouders en kind.

 

Frequentie

Dit is afhankelijk van de vraag en fase van behandeling; van maximaal 3x per week tot 1x 3 weken.  

 

Behandelduur

 

De maximale behandelduur is een ½ jaar.

Teamleider

Ans van de Borght

Aanmelding

Een verwijzer of medewerker van het wijkteam kan aanmelden bij de afdeling Aanmelding & Informatie.  Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00- 17.00 uur via telefoonnummer: 088 405 11 11.